Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY www.puderbursztynowy.pl

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MGM Biznes Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 19a
93-578 Łódź
KRS: 0000675453
NIP: 7272812187
kontakt@puderbursztynowy.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________